Privacyverklaring

Introductie

Dit is de privacyverklaring van I Solisti del Vento vzw. Verderop gebruiken wij de naam I SOLISTI.

Deze privacyverklaring legt je in een heldere, transparante, duidelijke en correcte wijze uit wanneer, hoe en waarom I SOLISTI je persoonsgegevens verwerkt. Deze verklaring is gericht naar alle personen waarvan wij deze gegevens, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, ontvangen.

Contact

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

I Solisti del Vento vzw (I SOLISTI)
Jan Van Rijswijcklaan 155
2018 Antwerpen
info@isolisti.be
+32 3 800 01 20

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door I SOLISTI verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • om te kunnen deelnemen aan activiteiten door ons georganiseerd zoals workshops, cursussen of voorstellingen (uitvoering overeenkomst)
 • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (toestemming betrokkene)
 • het versturen van de jaarlijkse seizoensbrochure (toestemming betrokkene)
 • het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, en eventueel opslaan, verzamelen en verwerken:

 • Persoonlijke identiteit- en contactgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, email
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer
 • Rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

I SOLISTI deelt in de regel geen persoonsgegevens met derden. Hierop zijn echter gelimiteerde uitzonderingen mogelijk, waarbij gegevens gedeeld worden met derden indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Enkel de strikt noodzakelijke informatie wordt met deze derden gedeeld.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. mail, gegevensopslag, IT-configuraties, …)
 • het verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaren en beschermen

I SOLISTI bewaart je persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen. Daartoe neemt I SOLISTI alle passende en redelijke technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn om de verzamelde (persoons-)gegevens te beschermen en te beveiligen

I SOLISTI bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit wanneer je van mening bent dat I SOLISTI op onzorgvuldige wijze je persoonsgegevens heeft verzameld, verwerkt en beheert waardoor je (potentieel) schade lijdt of heeft geleden.

Wijziging privacy statement

I SOLISTI kan ten gepaste tijde deze privacyverklaring wijzigen en/of updaten. Je wordt dan ook aangeraden om regelmatig deze privacyverklaring opnieuw door te nemen.